هاست اقتصادی ایران

هاست اقتصادی p1

فضا 128MB

ترافیک ماهیانه 128GB

وب سرور لایت اسپید

ادان دامین 1

مقدار مجاز مصرف منابع سرور 10 درصد

بک آپ گیری روزانه/هفتگی

فضا و تعداد دیتابیس نامحدود

SSL رایگان دارد

پارک دامین نامحدود

سایر امکانات نامحدود

هاست اقتصادی P2

فضا 256MB

ترافیک ماهیانه 256GB

وب سرور لایت اسپید

ادان دامین 1

مقدار مجاز مصرف منابع سرور 10 درصد

بک آپ گیری روزانه/هفتگی

فضا و تعداد دیتابیس نامحدود

SSL رایگان دارد

پارک دامین نامحدود

سایر امکانات نامحدود

هاست اقتصادی P3

فضا 512MB

ترافیک ماهیانه 512GB

وب سرور لایت اسپید

ادان دامین 2

مقدار مجاز مصرف منابع سرور 10 درصد

بک آپ گیری روزانه/هفتگی

فضا و تعداد دیتابیس نامحدود

SSL رایگان دارد

پارک دامین نامحدود

سایر امکانات نامحدود

هاست اقتصادی P4

فضا 1 GB

ترافیک ماهیانه نامحدود

وب سرور لایت اسپید

ادان دامین نامحدود

مقدار مجاز مصرف منابع سرور 10 درصد

بک آپ گیری روزانه/هفتگی

فضا و تعداد دیتابیس نامحدود

SSL رایگان دارد

پارک دامین نامحدود

سایر امکانات نامحدود

هاست اقتصادی P5

فضا 2 GB

ترافیک ماهیانه نامحدود

وب سرور لایت اسپید

ادان دامین نامحدود

مقدار مجاز مصرف منابع سرور 10 درصد

بک آپ گیری روزانه/هفتگی

فضا و تعداد دیتابیس نامحدود

SSL رایگان دارد

پارک دامین نامحدود

سایر امکانات نامحدود

هاست اقتصادی P6

فضا 3 GB

ترافیک ماهیانه نامحدود

وب سرور لایت اسپید

ادان دامین نامحدود

مقدار مجاز مصرف منابع سرور 10 درصد

بک آپ گیری روزانه/هفتگی

فضا و تعداد دیتابیس نامحدود

SSL رایگان دارد

پارک دامین نامحدود

سایر امکانات نامحدود